Bétel je bezpečným místem, kde lidé znovu získávají pocit vlastní hodnoty a obnovuje se jejich sebevědomí. Učí se zdravému životnímu stylu, ve kterém není užívání návykových látek ani jiné nežádoucí chování potřeba. Toto se nejlépe děje díky vzájemným vztahům a smysluplné práci, která je nedílnou součástí každodenního programu.

Bétel je bezpečným místem, kde lidé znovu získávají pocit vlastní hodnoty a obnovuje se jejich sebevědomí. Učí se zdravému životnímu stylu, ve kterém není užívání návykových látek ani jiné nežádoucí chování potřeba. Toto se nejlépe děje díky vzájemným vztahům a smysluplné práci, která je nedílnou součástí každodenního programu.

Slovo zakladatelů 

Bétel poskytuje bezpečné a strukturované prostředí vhodné pro nový začátek v životě lidí závislých na návykových látkách. Členové komunity ho často přirovnávají k rozšířené rodině. Je to místo, kde se cítí přijati a mohou se postupně postavit na vlastní nohy. Bétel není terapeutickou komunitou postavenou na skupinové psychoterapii tak, jak je tento termín chápán v České republice. Jedná se o křesťanskou svépomocnou komunitu, založenou především na vzájemné pomoci jejích členů. V praxi to vypadá tak, že déle abstinující členové pomáhají nováčkům, předávají jim své zkušenosti a povzbuzují je vlastním příkladem. Každý má nějakou zodpovědnost, je součástí jednoho týmu. 

Bétel a s ním i my jsme zde, abychom poskytovali bezplatnou pomoc těm, kteří ji potřebují a zároveň chtějí.  Petr a Veronika

Náš tým

Komunita Bétel by se neobešla bez lidí, kteří mají srdce na správném místě a taky potřebné znalosti ve všech oblastech, které pro naše společné působení potřebujeme zajistit…

PETR TICHÝ zakladatel a ředitel, zaměřuje se na práci všeho druhu a lenoši před ním neobstojí. Většinu času se usmívá, rád hraje na kytaru a zpívá. Umí přátelsky poradit, vede skupinová setkání, řeší technické i vztahové problémy, zvedá telefony – někdy i dva najednou.

VERONIKA TICHÁ zástupkyně ředitele, vede nábytkovou dílnu, zařizuje vše ohledně nařízených obecně prospěšných prací, vede skupinová setkání. Peče skvělé moučníky na společné nedělní obědy. Umí pofoukat bolavou holčičí dušičku, hodně papíruje, ale ještě mnohem radši je s lidmi.

Andrea Pešlová
poradenství, sociální práce, administrativa

Kathryn Bishop
vedoucí pracovního týmu, vedoucí domu

Vítězslav Konopík
vedoucí pracovního týmu, vedoucí domu, exuser

Lýdie Gočaltovská
administrativa, pracovní terapeut

Kent Martin a Ráchel Bícová
supervize

Jiřina Homolková
kontrolní činnost, revize účetnictví

MUDr. Kateřina Knopová 
lékařská péče, preventivní prohlídky, poradenství

Poslání, cíle a prostředky léčby

Svépomocná komunita BÉTEL CZ z.s. (dále jen Bétel) zajišťuje bezpečný domov lidem, kteří se chtějí zbavit své závislosti na návykových látkách.

Hlavním posláním komunity Bétel je vytvářet bezpečné prostředí, ve kterém se lidé přirozenou cestou naučí zdravému životnímu stylu. Hlavními nástroji učení jsou křesťanské hodnoty, přátelství, společný život a smysluplná práce.

Hlavní cíl:

Hlavním cílem je pomoci členům komunity nalézt smysluplný zdravý životní styl, ve kterém není užívání návykových látek ani jiné nežádoucí chování potřeba.

Dílčí cíle:

Pomáháme členům komunity k:

 • Zlepšení tělesného i duševního zdraví
 • Dosažení dlouhodobé abstinence
 • Postupnému získávání pozitivního sebehodnocení a úcty k vlastní osobě
 • Zlepšování sociálních a komunikačních dovedností
 • Osvojování pracovních návyků a dovedností v reálné pracovní situaci
 • Připravenosti překonávat překážky a řešit konflikty jako přirozenou součást lidského života
 • Vyrovnání se s vlastní minulostí
 • Obnovení a uspořádání vztahů s rodinou a blízkými
 • Uspokojivému plánování vlastní budoucnosti
 • Rozvíjení schopnosti smysluplně trávit volný čas 
Cílová skupina:

Svépomocná komunita Bétel je určena mužům a ženám ve věku od 18 do 50 let se závislostí na návykových látkách (nealkoholových drogách a/nebo alkoholu) nebo hracích automatech. Přijímáme i muže a ženy po výkonu trestu.

Indikační kritéria
 • Škodlivé užívání návykových látek (nealkoholových a alkoholu)
 • Závislost na hraní hazardních her
 • Deklarovaná motivovanost k léčbě
Kontraindikace přijetí
 • Zdravotní stav znemožňující aktivní účast na programu komunity
 • Psychické onemocnění vyžadující medikaci a odbornou péči psychiatra
 • Věk do 18 a nad 50 let 
Prostředky léčby:

Základním prostředkem léčby je společný život v komunitě, ve kterém jsou aplikovány základní křesťanské principy, jako je bezpodmínečné přijetí, odpuštění a láska k bližnímu. Přátelské a zároveň jasně strukturované prostředí napomáhá ke změně zažitých škodlivých vzorců chování.

Mezi další prostředky léčby patří:
 • Smysluplná práce v rámci dobročinného podnikání
 • Režim
 • Individuální poradenství
 • Spolupráce s rodinou
 • Nácvik odpovědnosti
 • Nácvik komunikačních a sociálních dovedností
 • Sociální práce
 • Vzdělávání
 • Sport a volnočasové aktivity
 • Duchovní doprovázení a pastorační služba
 • Modlitba

Doporučená délka pobytu v komunitě je 12-18 měsíců. Pobyt je možné na žádost člena komunity prodloužit.

V komunitě je možné si v rámci programu odpracovat nařízené obecně prospěšné práce. Spolupracujeme s Probační a mediační službou v Mělníku.

 

 Principy práce

 • „Snadný příchod, snadný odchod“ – pomáháme všem bez rozdílu rasy, příslušnosti nebo vyznání, člen komunity může odejít kdykoli si přeje
 • Individuální přístup – ke každému člověku je přistupováno jako k jedinečné bytosti s vlastními názory, pocity, přáními, schopnostmi a potřebami
 • Bezpečné prostředí – zajišťujeme bezpečné prostředí bez drog, alkoholu a násilí pro všechny členy
 • Respektování svobodné vůle a přání členů komunity v souladu s cílem léčby a kontextem života v komunitě
 • Respektování lidských práv a důstojnosti člověka
 • Diskrétnost – veškeré údaje a všechna sdělení členů komunity jsou důvěrná
 • Otevřená spolupráce (BÉTEL CZ z.s. je součástí mezinárodní organizace Betel International, organizace WEC a ISAAC International, je členem ČEA a TESSEA)

Charakteristika metod práce a specifika pomoci závislým

Pomoc Bételu spadá především do oblasti sociálního a sociálně pedagogického přístupu. V komunitách  jsou využívány následující metody: sociální a výchovné poradenství, vedení, intervence a asistence, resocializace, reedukace a rekvalifikace, nácvik soběstačnosti, sebeobsluhy, sociální komunikace a pracovních dovedností.

Bétel aplikuje veškeré výše zmíněné metody pomocí společného života v komunitě. Pracovníci bydlí v areálu komunity a mají možnost členy komunity nepřetržitě monitorovat. Pomáhají jim řešit osobní, vztahové i pracovní problémy okamžitě. Lidé v komunitách velmi rychle zjistí, že život v Bételu není jakýmsi programem orientovaným na cíl, ale spíše závazkem ke každodennímu rozhodnutí usilovat o hodnoty nového zdravějšího životního stylu. Učí se tu principům, jež napomáhají utvářet charakter. Žijí jimi doma i v práci a budují si tak pevné základy stabilní budoucnosti mimo ulici, budoucnosti, která je založena na vůli pracovat bez drog a alkoholu. V areálu komunit bydlí i zaměstnanci a jejich nejbližší. Tvoří nedílnou součást atmosféry široké rodiny. Někteří „absolventi“ Bételu bývají vyzváni, aby se stali oporou vedení. Jejich pomoc nově příchozím je neocenitelná právě proto, že si vším sami prošli a zkušenosti, jež předávají, jsou jejich vlastní.“

Smysluplná práce je součástí každodenního programu klientů. Jednoduchý princip odměny za odvedenou práci je závislým lidem často neznámý. V Bételu se členové komunity naučí pracovat v reálné situaci, ať už v našem dobročinném obchodě nebo v rámci našich stěhovacích služeb. Naši absolventi se po dokončení programu velice dobře uplatňují na trhu práce.

V Bételu nezapomínáme ani na morální a spirituální rozměr léčby. Každý člen je veden k přijetí zodpovědnosti za své jednání a lepšímu spravování života, který mu byl dán jako dar. Spirituální rozměr pomoci Bételu těží z křesťanských myšlenek, které aplikuje jako možnou odpověď na konkrétní problémy a situace. Vedeme členy komunity k hledání smyslu života, k odpuštění, k uspokojivému vyrovnání se s minulostí a k naději do budoucnosti.

V léčbě aplikujeme jednoduchý myšlenkový koncept, který je pro klienty Betelu konkrétním vodítkem na cestě k zotavení:

 1. Život je dar. Jsem jedinečný a na světě důležitý.
  2. Začít znovu může každý i já.
  3. Veškerá morální selhání jsou odpuštěna. To, co je možné, napravím (např. splácení dluhů, obnovení zničených rodinných vztahů).
  4. Problémy řeším dnes, neodkládám je na zítřek.
  5. Mám možnost se svobodně rozhodnout, život smysluplně prožít nebo promarnit.
  6. Život v přítomnosti znamená, že abstinuji dnes. Dnes se svobodně rozhoduji jednat správně.
  7. Svým správným rozhodnutím dnes stavím základy pro lepší budoucnost, které se nemusím bát.